Οι αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων αλλά και οι δυσχερείς οικονομικές περιστάσεις της σύγχρονης εποχής κατέστησαν απαραίτητη την δημιουργία ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού φορέα ο οποίος δύναται να ανταποκριθεί στις παρούσες συνθήκες.
Γι’ αυτό ο σχεδιασμός των εναλλακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων, έγινε σύμφωνα με την δυνατότητα εφαρμογής τους και υλοποίησής τους σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό χώρο όπως σε:

Σχολεία
Μουσεία
Φορείς Πολιτισμού
Δήμοι
Κοινότητες
Φροντιστήρια